RUN 4 FUN ZEVENHOVEN
 

Algemene voorwaarden

 Run 4 Fun Zevenhoven algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Evenement: dit is de Run 4 Fun Zevenhoven die zal worden gehouden op 7 juli 2019.

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.

1.3 Inschrijving: de inschrijving strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

1.4 Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een inschrijving is aangegaan, te herkennen aan hun oranje Run 4 Fun T-shirt.

1.5 Vrijwilligers: deze natuurlijke personen zijn te herkennen aan hun witte Run 4 Fun T-shirt. 

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden, tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 6 jaar te hebben bereikt. Voor deelname is een geldig Zwemdiploma A verplicht.

2.2  Het startbewijs aan het Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Voorafgaande aan deelname aan het evenement zal om legitimatie van de desbetreffende deelnemer worden verzocht. Het niet kunnen tonen van een bewijs van inschrijving in combinatie met een geldig legitimatiebewijs leidt tot uitsluiting van deelname aan het evenement.

2.3  De Deelnemer mag slechts aan het Evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, juist en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de onderhavige algemene voorwaarden.

2.4  Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

2.5  De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht en extreem weer) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.6  Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

2.7 De Deelnemer dient te allen tijde de instructies van de Vrijwilligers op te volgen. Bij misdragingen houdt de Organisatie zich het recht voor de deelname aan het Evenement stop te zetten zonder dat de Deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld. 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement. Bij de kind-ouder categorie is de ouder verantwoordelijk voor zijn kinderen tijdens en na de Mud Run.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. De Organisatie kan deze foto's gebruiken voor mediadoeleinden. 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

Door deel te nemen aan het Evenement, verstrekt een Deelnemer persoonsgegevens aan de Organisator, te weten: zijn/haar NAW-gegevens, geboortedatum en e-mailadres. De Organisator is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met het oog op

•het vastleggen en bijhouden van de inschrijving van een Deelnemer,
•het informeren van de Deelnemer over het Evenement en/of het versturen van een nieuwsbrieven,
•het publiceren van de naam en resultaten van een Deelnemer aan het Evenement.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is gelegen in de uitvoering van de inschrijving van de Deelnemer met de Organisator. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer tevens toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen. Deelnemer verleent door het aangaan van de inschrijving aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet. Voor zover een Deelnemer tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar heeft, dient deze zich bij de Organisator te melden.